Skip links

Incorporated Management Committee

Home School Organisation Incorporated Management Committee

List of Managers (2021 – 2022)

校董姓名

1. 校監主席 – 陳志堅牧師 Rev. Chan Chi Kin
2. 張艷蕾教授 Prof. Cheung Yim Lui
3. 蔡世鴻校長 Mr. Choy Sai Hung
4. 蔡詠詩女士 Ms. Choi Wing Sze
5. 許開明牧師 Rev. Hui Hoi Ming
6. 梁桂霞牧師 Rev. Leung Kwai Ha
7. 杜耀君先生 Mr. To Yiu Kwan
8. 華潔明女士 Ms. Wah Kit Ming
9. 黃麗娟女士 Ms. Wong Lai Kuen Hannah
10. 黃成榮教授 Prof. Wong Sing Wing
11. 翁傳鏗牧師 Rev. Yung Chuen Hung
12. 李伊瑩校長 Ms. Lee Yi Ying
13. 譚劍虹校長 Mr. Tam Kim Hung
14. 王佩儀老師 Ms. Wong Pui Yee
15. 唐穎潤老師 Ms. Tong Wing Yun
16. 蔡學俊先生 Mr. Choi Hok Chun
17. 黃幸芝女士 Ms. Wong Hang Chi
18. 李詠詩女士 Ms.Li Wing Sze,Jenny
19. 李志華先生 Mr. Lee Chee Wah
20. 馬慧儀牧師 Rev. Ma Wai Yee
21. 岑國欣教授 Prof. Shum Kwok Yan
22. 黃至中先生 Mr. Wong Chi Chung